1-Objecte  El servei tècnic Altecvic, es compromet a realitzar l’assistència tècnica i el manteniment preventiu i correctiu del model especificat en les dades generals de l’aparell descrit en el document.   2-Duració i terminació  Aquest contracte té la duració estipulada segons versió, a contar des de la data realitzada del document.  La durada dels contractes és d’un any, i s’entendrà prorrogat per terminis d’un any, a menys que en el seu venciment qualsevol de les parts comuniqui per escrit a l’altre part la seva voluntat de no prorrogar-lo amb l’antelació mínima d’un mes.    3-Condició  L’acceptació d’aquest contracte està supeditada a la revisió de l’aparell per part del SAT, si en el moment es considera necessari.    4-Prestacions   - Revisió d’acord a l’especificat en el manual del producte i/o RITE.  - Mà d’obra i desplaçament de la revisió.  - En el cas de calderes, la revisió es realitzarà preferentment fora de la temporada de calefacció, o coincidint amb una reparació, prèvia conformitat de l’usuari, havent de facilitar els mitjans necessaris per portar a terme aquesta operació, essent responsabilitat del usuari que aquesta es dugui a terme. Si per qualsevol motiu el SAT no hagués pogut contactar amb el client per fer la revisió anual, aquest haurà de posar-se en contacte amb el SAT per concertar visita. En tot cas, serà responsabilitat del client/usuari. - En el cas de contractar la segona visita, aquesta constarà d’una inspecció visual i comprovació del sistema de calefacció. Es durà a terme entre les estacions de tardor i hivern.    5-Exclusions.  No queden cobertes per aquest contracte, i queden exclosos els següents conceptes:  - Les avaries produïdes per les següents causes: qualsevol supòsit de força major, per exemple, inundacions, congelació, entrada d’aigua, fums condensacions, incendi, aigües dures i/o alcalines o anàlogues, descàrregues elèctriques i/o alteracions en el subministra elèctric, d’aigua i de combustible.  - Negligències o ús inadequat per part del usuari o tercers aliens a aquest contracte. Corrosió o ruptura de l’aparell, dels radiadors, etc. Avaries produïdes per causes alienes al aparell objecte d’aquest contracte. S’exclouen treballs puntuals de descalcificació de l’aparell i tots els seus components i elements que puguin espatllar-se per causa de la calç. Fallades que puguin ser causades directa o indirectament per no haver-se complert les normes i instruccions del manual d’usuari i del  SAT i dels seus tècnics de servei.  - Els accessoris i elements tal com carcasses, tapes, embellidors, piles i tots aquells materials consumibles, olis, grasses, reductors de pH de l’aigua, netejadors, líquid descalcificador, altres líquids i anàlegs i elements subjectes al manteniment preventiu.  - Els accessoris connectats a l’aparell objecte del contracte (acumuladors, sensor extern, termòstat, comandaments a distància, programadors, xemeneies, sortida dels productes de la combustió, radiadors, etc.). - Transformacions o modificacions de les característiques originals de l’aparell o de la instal·lació.  - Labors a realitzar pel client/usuari: programació horària, rearmament, encesos i apagats, omplerta de la instal·lació i similars.  - S’exclouen les avaries causades per la negativa del client/usuari a seguir les recomanacions especificades pels tècnics del SAT respecta a la substitució/reparació de qualsevol element de l’equip o de la instal·lació a la qual està connectat, que perjudiqui el normal funcionament d’aquest equip objecte d’aquest contracte.        
6-Obigacions del SAT  El SAT i els seus tècnics de servei estan en possessió de les autoritzacions administratives i Seguros de responsabilitat civil exigits per la legislació vigent.  El SAT pot modificar els termes d’aquest contracte i les seves estipulacions per l’empara de les normes imperatives dels organismes públics competents.  L’atenció telefònica i la recepció d’avisos tindrà lloc en l’horari d’oficina.          7-Obligacions de l’usuari  - L’usuari s’obliga a realitzar pel seu compte i responsabilitat tots els treballs previs que siguin convenients o necessaris per assegurar l’accessibilitat dels tècnics del servei del SAT a l’aparell a fi de realitzar les revisions o intervencions objecte d’aquest contracte com per exemple el desmuntatge i separació de mobles, estructures e instal·lacions que dificultin l’accés al mateix. En tot cas, aquets costos seran assumits per l’usuari/client. - El client comunicarà per escrit al SAT qualsevol canvi en la titularitat de la instal·lació, en l’aparell o de la seva ubicació. Aquesta modificació tindrà efectes només des de la seva recepció per al SAT que es reserva el dret d’assumir dita modificació o rescindir el contracte en el termini de 10 dies pel seu caràcter personalíssim, no contemplant-se cap devolució, parcial o total de l’import satisfet en la contractació o qualsevol de les successives renovacions.    8- Garanties  El SAT, com a servei d’assistència tècnica, determinarà si les avaries de l’aparell constitueixen o no una falta de conformitat, d´acord amb el que es disposa en el RD Leg. 1/2.007. de 20 de juliol.  En la seva activitat, el SAT compleix amb l’estipulat en el R.D. 58/1988 de 29 de gener.  Els serveis prestats pel SAT queden emparats per la garantia de sis mesos, amb independència de la garantia legal pròpia del venedor o la garantia comercial del fabricant.   En el cas de contractar una extensió de garantia, aquesta només cobrirà defectes del fabricant, per tan quedaran excloses totes les condicions mencionades en l´apartat 5-exclusions.    9-Preus  - L’import anual del present contracte en el expressat en el document així com la tarifa addicional del plus de quilometratge i altres serveis contractats. Els imports seran revisats quan es compleixi cada anualitat en funció de la variació experimentada en el citat període, conforme l’Index de Preus al Consum, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o qualsevol altre òrgan que el substitueixi.  - El SAT es reserva el dret de modificar el preu per sobre del índex per cada nova anualitat amb el fi de conservar el nivell de qualitat de la prestació del servei en relació a l’increment dels costos experimentats per la pròpia empresa, el sector o derivats de normes imperatives de la Administració Pública competent.  - L’import serà satisfet d’un sol cop en efectiu o tarja de crèdit a l’obertura, i per rebut bancari domiciliat en les successives renovacions i s’haurà de satisfer dintre del primer mes de vigència o de qualsevol de les pròrrogues. El SAT es reserva el dret a donar servei si, en el seu venciment, l’usuari no hagués realitzat el pagament del contracte.  - La firma o la possessió del present contracte no implica ni pressuposa el pagament mateix, el qual s’acreditarà amb el rebut o justificant bancari.    10-Motius de resolució del contracte  Cada una de les part podrà resoldre aquest contracte si l’altre incompleix amb les seves obligacions. En particular, el SAT podrà resoldre si l’usuari modifica les dades generals de la instal·lació, de l’aparell o el seu domicili. Si l’usuari o qualsevol tercer manipula la instal·lació o l’aparell, el SAT podrà resoldre el contracte. En aquet cas, el SAT quedarà exempt de qualsevol responsabilitat davant el client o tercers, així com en tot el dany directe o indirecte que a partir de  la manipulació es pugues ocasionar.